Home
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     

KYUSHO "PUNTOS VITALES"

 


 

01.

 Tentô
 Tendô 

02.

 Hiryûran 

03.

 Kasumi

04.

 Happa

05.

 Tenmon

06.

 Kiri-kasumi 

07.

 Ha-dome

08.

 Dokkotsu

09.

 Matsukaze

10.

 Santô

11.

 Daimon

12.

 Jû-ji-ro

13.

 Membu

14.

 Uto
 Miken 

15.

 Kin

16.

 Jinchû

17.

 Asa-kasumi 
 Mikkazuki 

18.

 Uko

19.

 Murasame

 

20.

 Waki-tsubo

21.

 Waki-boshi

22.

 Jakkin

23.

 Hoshi (Soto)

24.

 Hoshi (Uchi)

25.

 Nagare

26.

 Ura-gyaku

27.

 Go-koku 
 (yubi-tsubo)

28.

 Omote-gyaku 

 

          

29.

 Omote-kimon 

30.

 Shinchû

31.

 Ura-kimon

32.

 Suigetsu

33.

 In / Kage

34.

 Inazuma

35.

 Tsuki-kage

36.

 Gorin

37.

 Koe

38.

 Kinteki
 Kindama
 Kôgan 

                                        

   

  Volver

     

Dojo Narot, all rights reserved - - c\Sant Ramon, 7-9 Badalona (Barcelona) Spain 08915 - Tel. 93 399 22 04- - Inform. legal